آبیاری یکنواخت

چگونگی آبیاری یکنواخت در سیستم آبیاری بارانی

هدف از به کارگیری سیستم آبیاری بارانی بهبود راندمان مصرف آب می باشد. البته اگر طراحی شما بعد از یک طرح مناسب مدیریت خوبی نداشته باشد،...

ادامه مطلب