آبیاری

با سیستم های آبیاری آشنا شوید(بخش اول)

ﺳﻴﺴﺘم های آﺑﻴﺎری ﺑﺎرانی ﺳﻴﺴﺘم های آﺑﻴﺎری ﺑﺎرانی ﺑﻪ ۲ دسته ی کلی ( ﻧﻤﻮدار ۱-۲ ) گروه بندی ﻣﻲ گردد: ﺳﻴﺴﺘم های آبیاری بارانی ﺳﺎﻛﻦ ...

ادامه مطلب