اتصالات, اخبار, لوله

لوله های فولادی

لوله های فولادی

لوله های فولادی بدون درز

جهت انتقال سیال و گاز از یک نقطه به نقطه دیگر معمولا از لوله استفاده میشود. تاریخ ابداع و ساخت لوله­ بدون درز به اواخر قرن ۱۹ برمی­گردد که مانیسمان نام شخص مخترع این روش میباشد. روش­هــاى مختلف تولید لوله فولادی بدون درز (مانیسمان) در قرن ۱۹ ابــداع و به موازات یکدیگر پیشــرفت و گسترش یافت. لوله های فولادی بدون درزبه لوله های فولادی گفته میشودکه درتولیدوساخت آنها هیچگونه درزو یا جوشی به کارنرفته است،این لوله ها عموما درسایزهای “۱/۲اینچ الی “۳۶ اینچ تولیدوعرضه میگردند.ازلوله های بدون درز(لوله مانیسمان) درمصارف و کارهای تاسیساتی استفاده میشود. ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی ﺑﺪوﻥ ﺩﺭﺯ، ﺩﺭ ﺍﻗﻄﺎﺭ ﮐﻮﭼﮏ و ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻧـﻮﺭﺩ ﮔﺮﻡ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮﺍی ﻓﺸﺎﺭ ﮐﺎﺭﻫﺎی ﺯﯾﺎﺩ، ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﻟﺬﺍ ﺍﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﺧﻄـﻮﻁ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﺏ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻮﺯﯾﻊ ﺁﺏ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﺕ ﺷﻬﺮی ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. این لوله ها از یک قطعه فولادی به صورت یک تکه ساخته می شوند و بدلیل نداشتن درز جوش استحکام بالاتری داشته و در قطرهای پائین موجود می باشند چرا که ساخت لوله های با قطر بالا به صورت بی درز بسیار مشکل و نیاز به هزینه بالائی دارد.

لوله فولادی

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺩﺭﺯ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

ﻟﻮﻟﻪ ﻓﻮﻻﺩی ﺩﺭﺯ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮﻡ و ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺮﺩﻥ وﺭﻕﻫﺎی ﺗﺨﺖ ﻓﻮﻻﺩی ﺗﻮﻟﯿﺪﻩ ﺷﺪﻩ و ﺩﺭ ﺍﻗﻄﺎﺭ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭوﺵ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺱ، ﺍﺑﺘﺪﺍ وﺭﻕ ﺗﺨﺖ ﻓﻮﻻﺩی ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ U و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ O ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ و ﻣﺤﻞ ﺩﺭﺯ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﺱ ﺩو ﻟﺒﻪ وﺭﻕ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻃﻮﻝ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﺟﻮﺷﮑﺎﺭی ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ.

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺍﺳﭙﯿﺮﺍﻝ

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی ﺍﺳﭙﯿﺮﺍﻝ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﭽﺎﻧﺪﻥ و ﻧﻮﺭﺩ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻧﻮﺍﺭﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺨﺼﻮﺹ و ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭوﺵ، ﺩﺭﺯ ﺑﯿﻦ ﺩو ﻟﺒﻪ ﺩو ﻃﺮﻑ وﺭﻕ ﮐــﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺎﺭﭘﯿــﭻ ﺣﻮﻝ ﻣﺤﻮﺭ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﺟﻮﺷﮑﺎﺭی ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ.
ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ، ﻣﺤﺪوﺩﯾﺖ ﻋﺮﺽ وﺭﻕ ﻧﻮﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺍﺧﯿﺮ، ﺳﺎﺧﺖ و ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﻟﻮﻟﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺯﯾﺎﺩی ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید