اتصالات, اخبار, لوله

پیشگیری از ضربه قوچ

ضربه قوچ

راه های پیشگیری از ضربه قوچ در لوله های بخار نیروگاه

ضربه قوچ چیست؟

در مورد کار با تله های بخار، یک نکته بسیار حائز اهمیت وجود دارد و آن این است که اولین قدم برای اجتناب از مشکلات ایجاد شده به وسیله ی این تجهیزات، انتخاب مناسب و نصب درست آن ها می باشد. وظیفه ی تله بخار، زدایش کندانسه، هوا و دی اکسید کربن از سیستم لوله کشی به محض جمع شدن این گازها و با حداقل اتلاف بخار است. زمانی که بخار، گرمای نهان ارزشمند خود را آزاد می کند و چگالیده می شود، این کندانسه ی داغ باید سریعاً از سیستم جدا شود تا از پیدایش پدیده ی ضربه قوچ پیشگیری گردد .

وجود هوا در سیستم بخار، قسمتی از حجم سیستم را که قاعدتاً باید به وسیله ی بخار اشغال شود به خود اختصاص می دهد. دمای مخلوط هوا-بخار، به دمایی کمتر از دمای بخار خالص افت می کند. هوا، یک عایق است که به سطح لوله و تجهیزات چسبیده و موجب کند و غیر یکنواخت شدن فرآیند انتقال حرارت می گردد. در صورتی که دی اکسید کربن حضور داشته باشد، بخار موجود در سیستم، دی اکسید کربن را به دیواره های سطح انتقال حرارت رانده و بدین ترتیب، انتقال حرارت کم می شود. 

ضربه قوچ

راه های پیشگیری از ضربه آبی یا ضربه قوچ در لوله های بخار نیروگاه

یکی از مشکلات سیستم های انتقال بخار پدیده ضربه آبی یا ضربه قوچ است که در صورت بروز با سروصدا و آسیب های جدی به لوله ها و اجزاء سیستم، مثل تله های بخار، تخلیه کننده ها (Vents) همراه خواهد بود. در این سیستم ها دو مدل ضربه داریم: 

  1. بر اثر تجمع قطرات تقطیر شده در قسمت افقی لوله های بخار و عبور بخار با سرعت زیاد در مجاورت این قطرات ضربه اتفاق می افتد. بر اثر برخورد بخار سریع (تا ۵۰ m/s ) با قطرات مایع لرزش ایجاد شده و در صورت حجیم بودن توده آب تشکیل شده حرکت این توده با سرعت نزدیک سرعت بخار و برخورد آن به اولین زانوئی مسیر، نیروی فوق العاده ای بر زانوئی اعمال شده که امکان دارد باعث شکست لوله شود.
  2. ضربه آبی مدل دوم همان کاویتاسیون است که بر اثر شکل گرفتن حباب های بخار در لوله ای که از آن آب عبور می کند اتفاق می افتد چنانچه بر اثر تبادل حرارت بخارها تقطیر شوند حبابهای بخار ترکیده و پدیده کاویتاسیون اتفاق می افتد در اینصورت احتمال آسیب دیدگی تله های بخار و اجزاء دیگر سیستم وجود دارد. 

نکات اصلی در نصب لوله های بخار بابت پیشگیری

  •  لوله های بخار به شکل شیبدار از دیگ بخار تا محل تخلیه قطرات (Drip Trap) نصب شوند.
  •  جایگاه تخلیه قطرات باید جلوتر از شیر تنظیم بخار پیش بینی شود تا از تجمع قطرات در موقع بسته بودن شیر پیشگیری شود.
  • صافی های Y شکل نصب شده در خطوط بخار باید دارای پرده صافی نصب شده افقی باشند تا مانع جمع شدن قطرات و حرکت توده ائی آنها در زمان شروع جریان بخار شود.
  •  همه ی تجهیزاتی که دارای تنظیم کننده بخار هستند باید دارای تخلیه ثقلی قطرات از تله بخار باشند و از برگشت به مسیر با افزایش ارتفاع (Lifts) باید پیشگیری شود.

مبدلهای حرارتی باید بصورتی نصب شوند که دارای تله های بخار بوده تا بتوانند در هر شرایطی قطرات تقطیر شده را جمع آوری کنند. در قسمت عملکرد مبدل در شرایط تقطیر نیاز است تخلیه تله بخار به شکل ثقلی  پیش بینی شود.

یک تله ترمو استاتیک مناسب ترین انتخاب برای یک مبدل حرارتی است در این صورت هوای جمع شده سریعا تخلیه می شود. در صورت عدم تخلیه قطرات احتمای پیدایش پدیده ضربه و عملکرد ضعیف مبدل وجود دارد.

هر افزایش ارتفاعی (Lifts) در خطوط برگشتی کندانس پس از تخلیه تله بخار احتیاج به یک فشار مثبت در پوسته مبدل حرارتی جهت تخلیه قطرات کندانس دارد، واضح است تا تأمین فشار کافی، امکان افزایش دمای سمت بخار وجود خواهد داشت و در اینصورت دمای آب بیرونی از مبدل نیز تغییر خواهد کرد.

در بیشتر مبدلهای حرارتی خلاء شکن نصب می شود بصورتی که چنانچه در درون پوسته خلاء ایجاد شد شیر خلاء شکن باز شده و هوا به درون مبدل جریان یابد در غیر اینصورت خلاء ایجاد شده در مبدل باعث جمع شدن مایع و پیدایش پدیده ضربه می شود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید