اتصالات, اخبار, لوله

روش اتصال لوله های پلی اتیلن(بخش دوم)

پلی اتیلن

گستره گرمایشی جوش

ساخت یک باندجوش قدرتمند وابسطه به محدوده های جوش محصولات پلی اتیلن گداخته شده دارد گرمایش بیش ازحد مجاز باعث پایین آمدن کیفیت مواد اولیه می شود و گرمایش کم هم قادر نیست به شکل قابل قبولی مواد پلی اتیلن را نرم کند تا جوش عالی وقابل قبول انجام شود .
تایم بلند کردن صفحه گرمایشی بایستی تا جایی که امکان دارد کم شود تا از سرد شدن بیش ازاندازه سطوح گداخته شده پیشگیری شود .

اندازه درجه گرما جوش هر مدل محصولات ویژه ی پلی اتیلن که می خواهید متصل شوند باید قبل از آن تعیین شود سازندگان و مابقی کمپانی های مربوط را باید مورد رایزنی قرار داد تا از پیشنهادهای آنها درباره ی تایم گرما دادن درجه گرمایش مورد نیاز و مرحله های اجرایی بابت محصولات پلی اتیلن موردنظر واقف شد.

پلی اتیلن

نکته مهم

نیاز به ذکر است که هوای خنک و باد قادر است بر روی گستره گرمایشی جوش تاثر منفی بگذارد.
در این وضعیت باید یک سری پیشبینی هایی مور نیاز مثل محفظه قرار دادن و یا از بیشتر شدن تام گرمایش درنظر گرفته شود.

ماشین آلات جوش

ماشین آلات جوش باید طبق استاندارد ISO باشد.
ماشین آلات جوش باید براساس قانون های منطقه ای به تصدیق و تائید رسیده باشد.
لازم است که به خدمات و مراقبت از ماشین آلات جوش اهمیت ویژه ای داده شود.
اتصال دهنده های عالی و قابل قبول نقادر نیستند با ماشین آلات جوشی که وضعیت نامناسب داشته باشد اعمال شود. پاکیزگی سطح های گرمایشی گستره گرمایشی مطلوب در ابزار گرمایشی هم محوری و شروط به کارگیری در ماشین های اتصال درطی به کاگیری از آنها اهمیت زیادی میباشند.
ماشین آلات گرمایشی به نوعی طرحریزی شده اند که قادرند گستره گرمایشی پایداری را در محدوده گستره ی گدازش محصولات پلی اتیلن ضبط کرده وباید دارای ماشین آلات بیان کننده و مقیاس گیری گستره گرمایشی باشند.
بابت وارسی دمای گدازش در ماشین آلات گرمایشی قادر است از وسیله های دقیق مقیاس گیری گرما مانند یک پیزومتر یاترمومتر دیجیتالی تجهیز شده به صفحه نمایشگر بهره نمود.
تمامی ماشین آلات گرمایشی که در مرحله های اجرایی اتصال دهنده ها به کارگرفته می‌شوند بایستی با به کاگیری از انرژی الکتریکی گرما داده شوند.
نبایستی از وسیله های گازی بابت گرما دادن به کارگرفته میشود. بهره گیری مستقیم از گرما که به شکل مشعل و یا هر نوع شعله از باز می باشد قدغن است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید