اتصالات, اخبار, لوله

اندازه گیری دمای خاک در نصب لوله

اندازه گیری دمای زیر زمین

اندازه گیری دمای زیر زمین راحتتر از محاسبه دمای سطح آن می باشد .امکان دارد اعتقاد داشته باشید یا نه اما دمای زمین با تغییر عمق خاک متغیر است :

• تغییرات اندکی در سطح یک متر دیده می شود .
• وقتی عمق خاک از ۱۰ متر بیشتر می شود میزان این تغییرات بسیار کم خواهد شد .
• در عمق های بیشتر از ۱۰ متر تغییرات دما در یک بازه زمانه یکساله بررسی می شود .
دمای زمین بسیار وابسته به عوامل زیر است :
• عرض جغرافیایی
• فصل
• تابش نو خورشید بر سطح زمین
• بافت خاک
• حجم رطوبت موجود در خاک
• جنس پوشش زمین
• وضعیت آب و هوا

ویژگیهای دمائی خاک

به منظور تعیین دمای پوسته خاک مهم است که بدانیم چه مقدار گرما از بالا و پائین منتقل می شود و نکته مهمتر اینکه انتقال حرارت در خاک بصورت رسانائی منتقل می شود .

پس سرعت جریان گرما در هر عمقی از خاک با این فرمول محاسبه می شود :

فرمولkg: که در این فرمول Kg ضریب پخش دمائی خاک عنوان می شود .

نکته بسیار مهم: با استفاده از قانون دوم ترمودینامیک نشان داده می شود که معادله وابسته بروی دمای خاک با فرمول (معادله ۲)  که در بالا آمده محاسبه می شود. و Cg ظرفیت حرارتی خاک است.

ضریب پخش دمائی

• وضعیت مرزی مشخص داده شده است که این فرمول با داشتن دمای خاک در سطوح مختلف از توابع از زمان حل می‌شود.

• با اختصاص شرایط مرزی راه حل شماره ۳ نشان می دهد که دمای خاک کاهش نمائی با رابطه مستقیم با عمق پیدا می کند که سازگار با منحنی نشان داده شده بالاست.

سیستم خاک و لوله

بارهای خارجی (خاک و عبور و مرور) بالای یک لوله GRP دفن شده موجب کاهش قطر عمودی لوله و افزایش قطر افقی آن می شود (دوپهنی) و این موضوع نمایانگر وجود کشـش و تـنش در دیـواره لوله می باشد . حرکت محوری لوله، مقاومت خاک را تحت تاثیر قرار داده که این امر موجب نیاز لوله به مهار بنـدی را دارد . مقدار دو پهنی لوله به بار خاک، خصوصیات خاک محلی، خاک جایگزین روی لوله، عرض ترانشـه، ضـخامت و سـفتی لوله بستگی دارد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید