اتصالات, اخبار

صدمات کمتر در زلزله با لوله های چدنی

لوله های چدنی

لوله چدن نشکن مقاوم به زلزله

ایران از جمله کشورهای زلزله خیز جهان است، ۹۰ درصد خاک ایران بر روی نوار زلزله واقع شده است زلزله های مختلف قرن اخیر گواه این است که هیچ  نقطه ای از خاک سرزمین مان از این حادثه طبیعی مصون نیست.

به عنوان ساز و کار انتقال و توزیع آب و همچنین جمع آوری و دفع فاضلاب، سیستم های خطوط لوله برایادامه سطح مطلوب زندگی امروزی که جمعیت شهری و روستایی از آن بهره مند هستند نقش اساسی را برعهده دارند.

در هر شهر خطوط و شبکه لوله های مدفون به عنوان قسمتی از یک شبکه شریان حیاتی را از دیگر سازه ها متمایز می سازد امتداد یافتن آن به موازات زمین و طویل بودن یک بعد آن نسبت به سایر ابعاد خود می باشد.

این خصوصیت باعث باعث گستردگی و گذر از یک ناحیه جغرافیایی و سیع می شود و شریان حیاتی را با خطرات لرزه ای بسیار و شرایط گوناگون خاک مواجه می سازد.

بطور کلی  رفتار خطوط لوله مدفون تحت اثر زلزله به دو گروه تقسیم بندی می گردد:

الف – اثرات تغییر شکل زمین

اثرات تغییر شکل های دائمی زمین ناشی از گسل ها،  روانگرایی،  گسترش جانبی،  زمین لغزش، نشست ناشی از زلزله که خود تغییر شکل های دائمی بر اساس امتداد و مقدار ممکن است بصورت زیر نمایان شود:

۱- تغییر شکل دائمی طولی

۲- تغییر شکل دائمی عرضی،  که شامل دو نوع زیر است:

۳- تغییر شکل دائمی عرضی افقی

۴- تغییر شکل دائمی عرضی عمود

ب – اثرات انتشار موج

در اثر هر کدام از عوامل فوق یا ترکیبی از آنها بر خطوط لوله تغییر شکل ها و کرنش هایی القا شده که باعث واردآمدن نیرو و تنش به خط لوله می شود

و در صورتی که مقادیر این تنش و کرنش از حدی تجاوز کند منجر به گسیختگی در خط لوله خواهد شد.

بنابراین نیاز است که خطوط لوله مدفون تحت اثر خطرات لرزه ای تحلیل و طراحی شوند.

شرکت رساکالا با در نظر گرفتن نیاز خطوط انتقال آب به مقاوم بودن در برابر خطر زلزله و در جهت حفظ سرمایه های بکار رفته در آن، همچنین برای پیشگیری از خسارات جانی و مالی حاصل از گسست خطوط لوله، اقدام به بکارگیری جدید ترین تکنولوژی های روز دنیا و تولید چند نوع از لوله های ضد زلزله نموده است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید