اتصالات, اخبار, لوله

نکات لوله گذاری(بخش دوم)

پلی اتیلن

خاکبرداری ترانشه لوله گذاری و انتقال خاک اضافی

هدف از خاکبرداری ترانشه کندن ترانشه لوله گذاری در هر نوع زمین برای قراردادن لوله های انتقال آب، شبکه توزیع آب و شبکه جمع آوری فاضلاب، آب باران و آبهای سطحی است. مسیر لوله گذاری و رقوم های نصب لوله در نقشه های اجرایی تعیین شده و یا توسط مهندس مشاور به پیمانکار ابلاغ خواهد شد. قبل از شروع عملیات حفر ترانشه، پیمانکار مسئول است مسیر دقیق لوله گذاری و همچنین وضعیت زمین طبیعی یا زمین دست خورده بعد از عملیات خاکبرداری را برداشت و به تأیید مهندس مشاور برساند.

لوله گذاری

نوع زمین

به طور کلی زمین های با بافت سیلتی یا بافت دانه ای و زمینهای لجنی، زمان حفر ترانشه احتیاج به تمهیدات خاص به دلیل نگهداری جدار ترانشه دارند. حفر ترانشه در زمینهای با بافت رس سفت، شن و ماسه سیمان که به طور نسبی و در شرایط خشک دارای ایستایی مورد نیاز می باشند، برای پیشگیری از بروز حوادث غیر مترقبه پیمانکار موظف است تمهیدات لازم را به هنگام عملیات کندن ترانشه در زیر تراز آب به عمل آورد.

عرض وعمق ترانشه

  • دستکم عرض ترانشه به دلیل کندن مسیر لوله گذاری بستگی به نوع و قطر لوله، عمق ترانشه، بافت و نوع زمین دارد. عرض خالص در رقوم کف ترانشه حفاری شده و یا در درون فضای حفاظت شده باید به نحوی باشد که بتوان با توجه به تأمین شرایط ایمنی مورد نیاز به راحتی لوله را به درون کانال هدایت و نصب کرده و خاکریزی جوانب و روی لوله را انجام داد.
  • عمق ترانشه لوله گذاری تابع وضعیت زمین، عمق یخ زدگی در منطقه اجرای کار، نوع و قطر لوله، بارهای وارده به لوله و سرانجام ملاحظات فنی و هیدرولیکی برای نصب لوله خواهد بود.

حفاری ترانشه

تأکید می شود جدار ترانشه همواره باید به شکل قائم حفر شود مگر در مواردی که در مشخصات طرح ترتیبات دیگری خواسته شده باشد. پیمانکار بایستی عملیات حفاری و نصب لوله را با برنامه ریزی درست به نحوی انجام دهد که در روزهای کاری، حفاری ترانشه، عملیات نصب و سپس مراحل مختلف لوله گذاری، خاکریزی به طور پیوسته با پیشرفت عملیات حفاری ترانشه صورت گیرد. پیمانکار مجاز به کندن ترانشه درطولهای زیاد قبل از نصب لوله در دوره کاری روزانه نخواهد بود. پیمانکار مسئول است در مناطقی که سطح آب زیرزمینی بالا بوده و امکان بالازدن (غرقاب شدن یا شناور شدن) لوله وجود دارد، تمهیدات مورد نیاز را طبق مشخصات طرح به عمل آورد.

حفاری ترانشه در نواحی شهری

خطوط شبکه توزیع آب، شبکه جمع آوری فاضلاب و آبهای سطحی و خط انتقال آب از مخازن سرویس به ابتدای شبکه توزیع درمناطق مسکونی شهری است. پیمانکار بایستی تجهیزات مورد نیاز به دلیل تأمین عبور و مرور دائمی و مطمئن عابرین پیاده و وسایل نقلیه از روی کانالها یا گودها و همچنین محلهایی که به دلیل اجرای کار عبور سواره رو یا پیاده رو قطع شده را به عمل آورد. همچنین پیمانکار مسئول است نسبت به نصب علائم هشدار دهنده، حصارکشی درمحلهای مورد نظر، نصب چراغهای راهنمایی و به طور کلی تجهیزات لازم به دلیل تأمین ایمنی و حفاظت کامل اقدام کند.

حفاری ترانشه در بیرون شهر

هدف از حفاری ترانشه در بیرون از شهر احداث خطوط انتقال آب به مخازن سرویس شهرها است. به دلیل پیشگیری از وارد آوردن صدمات و خسارات به افراد غیر، پیمانکار مسئول است مراقبت های لازم به منظور نگهداری ترانشه تا پایان کامل عملیات و پر نمودن نهایی ترانشه و پیشگیری از سقوط افراد، وسایل نقلیه و احشام به هنگام روز یا شب در مسیرهای حفاری شده مخصوصاً در مناطقی از مسیر لوله گذاری که از حوالی مناطق مسکونی شهری یا دهات عبور می کند به عمل آورد.

نوشته های مشابه

1 دیدگاه در “نکات لوله گذاری(بخش دوم)

دیدگاهتان را بنویسید