اتصالات, اخبار, پمپ

بوستر پمپ های چندگانه چگونه عمل می کنند؟

پمپ

جهت درخواست های مکان هایی که مهیا سازی آب در آن ضروری و یک امر الزامی است ، مجموعه بوستر پمپهای چندگانه متناسب جهت مواقعی می باشد که احتیاج به یک پمپ پشتیبان است و جهت مواردی می باشد که پمپ کنونی جوابگوی نیاز مشتری نیست بنابراین با داشتن تعداد گوناگونی پمپ به درخواست کننده اجازه می دهد روش های بسیاری جهت بهره برداری و کاربرد از آن ها داشته باشد. به عنوان نمونه در مواقعی قادر است به عنوان یک پمپ اظطراری به کار برده می شود جهت نمونه در حالتی که پمپ اصلی عمل نکند یا به عنوان یک پمپ کمکی با پمپ اصلی با همان وظیفه ها مورد کاربرد قرار گیرد. بوستر این قابلیت را مهیا می کند تا تعداد زیادتری از یک پمپ عموماً در مکان های مسکونی و تجاری و یا مکان هایی که اغلب از ۱ یا ۲ پمپ با هم به وسیله ی تخیله مشترک متصل می گردد.

پمپ

از مزیت های مهم بوستر پمپ کم شدن قدرت مصرفی است، به این صورت که چنانچه دبی مصرفی از دبی پمپ نخست زیادتر باشد، پمپ دوم داخل مدار شده و مقدار بیشینه دبی مصرفی را کنترل می کند.

مقدار فشاری که جهت بوستر پمپ جهت یک ساختمان مسکونی مدنظر گرفته می شود به این صورت است:

هد کلی بوستر پمپ براساس متر ستون آب = ارتفاع ساختمان+۱۰+ افت اتصال دهنده ها و لوله

دبی مصرفی برای هر نفر ۲۵۰ لیتر در ۲۴ ساعت مدنظر گرفته می شود.

تنظیم سرعت

سرعت متغییر در بوستر پمپها جهت بهره گیری از این قابلیت بکار برده می شود. کنترل سرعت پمپها در این گونه متغییرها بایستی با گونه ی عملکرد پمپها انطباق داشته باشد جهت مثال قابلیت رسیدگی پمپها به درخواست های گوناگونی که صورت می گرد بایستی با سرعت آن مطابقت پیدا کند. پمپ بر طبق احتیاج روشن یا خاموش می گردد در صورتی که پمپ اصلی در تکاپو است که درخواست اصلی مصرف کننده را تحقق یابد. مدل های سرعت های پایدار که تحت نظارت میزان سوئیچ فشار  هستند و اندکی کم خرج تر از مدل های برابر سرعت متغییر هستند.

 جهت نظارت از راه دور اینورتر بهره برده می شود که با عوض کردن فرکانس دور پمپ را هم تغییر می دهد. در بوستر پمپهای دور ثابت از پرشر سوییچ و در بوستر پمپهای دور متغیر از پرشر ترانسمیتر بهره برده می شود.

پیکربندی نوع های مسئولیت / اضطراری

این گونه مدل ها از مناسب ترین پیکربندی برخوردار هستند.  جهت درخواست هایی که احتیاج دارند مجموعه بوستر پمپها هرگاه در حال انجام وظیفه هستند. این گونه مجموعه ها به طور معمول در مکان هایی مثل بیمارستان ها یا مکان های مسکونی کاربرد دارند، پمپ های اضطراری هنگامی جایگزین می شوند که پمپی صدمه ببیند و در اینصورت این مدل پیکربندی قادر است جانشین متناسبی جهت پمپهای آسیب دیده باشد. چنانچه مجموعه پمپی برگزیده کرده باشید که حاوی پمپ اضطراری می باشد شما به مجموعه ای احتیاج دارید که به یک پمپ مجوز دهد تا بیشترین وظیفه را برعهده بگیرد و به پمپهای اضافی و اضطراری مجوز دهد در صورت احتیاج و یا در صورتی که پمپ اصلی از کار بی افتد این پمپها جایگزین آن ها باشند.

پیکربندی نوع های مسئولیت / کمکی

این گونه مدل ها از پیکربندی، مجوز می دهد پمپ های چندگانه به شکل همزمان عمل کنند در صورتی که جهت رسیدن و اجرای یک مسئولیت هستند. مزیت های این مدل ها برای مکان هایی درخواست می شود که نوسانات بیشتری در آن رخ می دهد و برای این که افزونی یا افت درخواست در آن رخ می دهد و هم این که از نظر مخارج تقسیم کار پمپ وظیفه (مسئولیت ) چنانچه میان ۲ پمپ تقسیم شود اندازه مانیتور کم خواهد شد. چنانچه در مجموعه بوستر پمپ حالت پیکربندی کمکی را برگزینید و آغاز به کار کند نصف بیشترین مقدار جریان در پمپ وظیفه مورد بهره قرار می گیرد با این حال آن را در فشار دائم نگه دارید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید