اتصالات, اخبار, لوله

لوله GRP و لوله PVC

لوله و اتصالات یو پی وی سی

مقایسه این دو لوله

از قیاس معلومات بدست آمده از آزمایش های فیزیکی میان لوله‌ چدنی نشکن و لوله‌ پی وی سی و نیز قیاس استاندارد هایAWWA درهر مورد نتیجه های حاصل شده که در زیر می‌ آید. این داده های از منبع های مختلف حاوی استانداردهایAWWA، اطلاعات نشر شده از طرف شرکتهای سازنده لوله، آزمایش های فیزیکی صورت گرفته به وسیله ی مهندس هایDipra و کارخانهRobert  Hunt بدست آمده است.

لوله

نتیجه این مقایسه

چرا جهت یک نوع لوله معیین استانداردهای گوناگونی وجود دارد؟

برای لوله‌ PVC با ضخامت های متعدد ۲استاندارد تماما جداگانهAWWA C900 و AWWA C905 برای طرحریزی و آزمایش وجود دارد. برای نمونه در استانداردAWWA C905 فاکتور اطمینان٢ جهت فشار درونی مد نظر قرار داده شده است درحالی که در استانداردAWWA C900 فاکتور اطمینان برای لوله‌ های ضخامت کم پی وی سی برابر ۵/۲ تعیین شده است. به همین علت تغییر های غیر منتظره ی فشار جریان سیالات در استانداردC900 قابل قبول است در حالی که استانداردC905 جهت لوله‌ های با ضخامت بیش از همین نوع اذن هیچ گونه نوسانی را نمی‌دهد. به کلام ساده تر فشار هیدرواستاتیک مد نظر قرار داده شده است در طرحریزی لوله‌ های کوچک پی وی سی معادل با نوسان های فشار به علاوه فشار کاری است اما جهت لوله‌ های بزرگ پی وی سی تنها معادل فشار کاری مد نظر قرار داده شده است و بنابراین فاکتور اطمینان هم کم می شود. 

قیاس قطر لوله ها

برخلاف پی وی سی در یک فشار طرحریزی معیین و با بالا رفتن قطر باید ضخامت هم بالا می رود. در حالی که در لوله های می باشد. برای مشخص شدن مسئله معادله ارتباط قطر و فشار درونی را وارسی می کنیم:
t =PD/2S
ضخامت: t
فشار درونی:p
قطر لوله:D
تنش مجاز:S
همان گونه که در این رابطه آشکار شد ضخامت با فشار و قطر رابطه ی مستقیم دارد . از سمتی ضخامت با تنش قابل قبول نسبت عکس دارد. لذا در چه صورتی مجاز هستیم در یک فشار پایدار با بالا رفتن قطر، ضخامت را کم کنید؟ تنها وقتی که تنش پی وی سی قابل قبول را م کنیم. به همین علت است که در لوله های نه فقط با بالا رفتن قطر، ضخامت کم شود بلکه با بالا رفتن قطر تنش قابل قبول هم کم می شود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید