اتصالات, اخبار, پاشنده, تجهیزات کشاورزی

با سیستم های آبیاری آشنا شوید(بخش اول)

آبیاری

ﺳﻴﺴﺘم های آﺑﻴﺎری ﺑﺎرانی

ﺳﻴﺴﺘم های آﺑﻴﺎری ﺑﺎرانی ﺑﻪ ۲ دسته ی کلی ( ﻧﻤﻮدار ۱-۲ ) گروه بندی ﻣﻲ گردد:

  1. ﺳﻴﺴﺘم های آبیاری بارانی ﺳﺎﻛﻦ ﻳﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ
  2. ﺳﻴﺴﺘم های آبیاری بارانی ﻣﺘﺤﺮک ﻣﺪاوم

در سیستم های ﺳﺎﻛﻦ آﺑﭙﺎش ها دسته کم ﺗﺎ هنگامی ﻛﻪ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ حد لازم آﺑﻴﺎری نگردد جای آن عوض نمی گردد. در سیستم های ﻣﺘﺤﺮک ﻣﺪاوم آﺑﭙﺎش ها همواره در جا به جایی ﺑﻮده و آﺑﻴﺎری ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. لذا لغت ﺳﺎﻛﻦ تنها به دلیل ثابت بودن در طی آبیاری است.

آبیاری

آﺑﻴﺎری ﺳﺎﻛﻦ ﻳﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ

ﺳﻴﺴﺘم های ﺳﺎﻛﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ۳ دسته گروه بندی می گردد:

  1. ﺳﻴﺴﺘم های ﻣﺘﺤﺮک دوره‌ ای
  2. ﺳﻴﺴﺘم های ﺛﺎﺑﺖ
  3. مابقی ﺳﻴﺴﺘم های ﺳﺎﻛﻦ

در ﺳﻴﺴﺘم های ﻣﺘﺤﺮک دوره‌ ای آﺑﭙﺎش ها فقط هنگامی که لازم اﺳﺖ در مکان ﺧﻮد ثابت می شود و بعد از آﺑﻴﺎری به مکان دﻳﮕﺮی ﻧﻘﻞ ﻣﻜﺎن داده می ﺷﻮﻧﺪ. در ﺳﻴﺴﺘم های ﺛﺎﺑﺖ، آﺑﭙﺎش ها در ﻳﻚ مکان ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده و به تغییر مکان نیاز نیست.

ﺳﻴﺴﺘم های آبیاری بارانی ﻣﺘﺤﺮک دوره‌ای

ﺳﻴﺴﺘم های ﻣﺘﺤﺮک دوره‌ ای انواع زیر تشکیل شده اند:

 ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻴﺎری ﺑﺎرانی ﻣﺘﺤﺮک دﺳﺘﻲ

در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﻲ ﺑﻪ شکل ﻣﺘﺤﺮک، برروی زﻣﻴﻦ و ﻳﺎ زﻳﺮ ﺧﺎک پایدار ﻫﺴﺘﻨﺪ ولی تغییر مکان ﺑﺎل های آﺑﻴﺎری ﺑﺎ دﺳﺖ انجام می شود. اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ جهت اقسام ﮔﻴﺎﻫﺎن و وضعیت آب و ﻫﻮاﻳﻲ و ﭘﺴﺘﻲ و ﺑﻠﻨﺪی استفاده می شود و ﺑﻪ آسانی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺑﻪ مابقی ﺳﻴﺴﺘم های ﺑﺎراﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻗﻄﻌه های ﺑﺎل های آﺑﻴﺎری ﻛﻪ از نوع آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم است از راه اﺗﺼﺎل دهنده های ﻧﻮع ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ همدیگر وصل ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. متصل کردن ﺑﺎل های آﺑﻴﺎری ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ اﺻﻠﻲ هم از ﻫﻤﻴﻦ گونه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎل های آﺑﻴﺎری از راه اﺗﺼﺎل ﺧﺮﻃﻮمی و ﻳﺎ ﺳﻔﺖ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ اﺻﻠﻲ متصل می شود.
اصلی ترین ایراد اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ بهره بردن از ﻧﻴﺮوی انسامی زﻳﺎد برای تغییر مکان ﻟﻮﻟه ﻫﺎ و ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﻛﺮدن آن ها در هنگام آﺑﻴﺎری اﺳﺖ. ولی از سمتی دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎی انسانی وظیفه ی ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ کارکرد ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻴﺎری را هم ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ. اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ در قیاس ﺑا مابقی ﺳﻴﺴﺘم های ﺑﺎراﻧﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ کمتری دارند و ﺳﺎده ﺗﺮ ﺑﻮده و از ﭘﻴﭽﻴﺪگی های فنی ﺑﻪ دور اﺳﺖ. تایم مورد  نیاز جهت تغییر مکان ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ در ۲۴ ﺳﺎﻋﺖ آﺑﻴﺎری تقریباً ۱ ﺳﺎﻋﺖ است.

برای اطلاعات بیشتر به بخش دوم مراجعه کنید.

جهت مشاهده محصولات به صفحه اصلی مراجعه کنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید