اتصالات, اخبار, پاشنده, تجهیزات کشاورزی

با سیستم های آبیاری آشنا شوید(بخش پنجم)

آبیاری

مابقی سیستم های آﺑﻴﺎری ﺑﺎرانی ﺳﺎﻛﻦ

اﻳﻦ سیستم ها ﻛﻪ حاوی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ‌ ﻫﺎی سوراخ دار، ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﭙﺎش ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ‌ ﻫﺎی ﺷﻴﻠﻨﮕﻲ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻏﻲ است ﺑﻪ علت توانایی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و همین طور ﻣﺼﺮف اندک تر اﻧﺮژی تولید ﺷﺪه اﻧﺪ. اﻳﻦ سیستم ها به شکل کلی در ﻓﺸﺎرﻫﺎی ۳/۵ ﺗﺎ ۱۴ ﻣﺘﺮ عمل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻪ شکلی ﻛﻪ در اغلب مواقع ﻓﺸﺎر که در اثر مغایرت ارﺗﻔﺎع ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ اﻳﻦ ﻓﺸﺎر را مهیا میﻛﻨﻨﺪ و احتیاجی ﺑﻪ بهره بردن از ﭘﻤﭗ نیست. ﺑﺎ اﻳﻦ حال ﺑﻪ علت ﺷﻌﺎع ﭘﺎﺷﺶ اندک آﺑﭙﺎش ها و در ﻧﺘﻴﺠﻪ فواصل اندک اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺎل های آﺑﻴﺎری ﻛﻪ ۶ ﺗﺎ ۹ ﻣﺘﺮ است در ﺻﻮرت احتیاج ﺑﻪ منتقل کردن اﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ، کارگر فراوانی احتیاج ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

آبیاری

سیستم های ﻣﺘﺤﺮک ﻣﺪاوم

اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ برعکس ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺛﺎﺑﺖ در طی آﺑﻴﺎری ﺑﺮروی زﻣﻴﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ‌ ﻛﻨﺪ و جای ﺛﺎبتی ﻧﺪارد. ۳ گونه ی کلی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

۱-ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻔﺸﺎن ﻗﺮﻗﺮه‌ای

در اﻳﻦ شیوه آﺑﭙﺎش ﺳﻮار ﺑﺮ ﻳﻚ اراﺑﻪ است. ﺷﻴﻠﻨﮕﻲ ﻗﻮی و منعطف ﺑﻪ ضخامت ۵۰ ﺗﺎ ۱۱۰ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ اﺻﻠﻲ وصل می گردد و آب را ﺑﻪ آﺑﭙﺎش می رﺳﺎﻧﺪه و برروی خاک توزیع ﻣﻲﻛﻨﺪ. مدل آﺑﭙﺎش در اکثر موارد ﺗﻔﻨﮕﻲ ﺑﺰرگ و ﺑﺎ گنجایش بالا اﺳﺖ. ﺑﺪه ﺧﺮوﺟﻲ آﺑﭙﺎش ﺑﻴﺶتر از سی ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ و ﻓﺸﺎر آب در مکان ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﻔﻨﮕﻲ ﻓﻮاره فراوان تر از مابقی سیستم های ﺑﺎراﻧﻲ است و تریباً ۴۰ ﺗﺎ ۷۰ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. ﻓﺸﺎر آب در ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎ لحاظ کردن مابقی اتلاف اﻧﺮژی ﺑﻪ ۱۵۰ ﺗﺎ ۲۵۰ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ. افزون ترین بهره بردن از اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ در آﺑﻴﺎری های ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ اﺳﺖ ولی جهت آﺑﻴﺎری ﮔﻴﺎﻫﺎن با ارتفاع زیاد مثل ذرت، ﻧﻴﺸﻜﺮ و ولو باغ های ﻣﻴﻮه هم ﻣﻲ شود بهره برد. حوزه ی آﺑﭙﺎﺷﻲ اﻳﻦ شیوه در ﻗﻄﺎﻋﻲ از داﻳﺮه ﺑﺎ زاوﻳﻪ ۲۷۰درﺟﻪ اﺳﺖ و روبه روی اراﺑﻪ همواره ﺧﺸﻚ اﺳﺖ، ﻋﺮض ﻧﻮار آﺑﭙﺎﺷﻲ وابسطه ﺑﻪ ﻓﺸﺎر آب است و ﺗﺎ ۱۲۰ﻣﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ. ﻃﻮل ﺷﻴﻠﻨﮓ ﺗﺎ ۲۰۰ﻣﺘﺮ اﺳﺖ و چنانچه ﻟﻮﻟﻪ اﺻﻠﻲ در مرکز زﻣﻴﻦ جای ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻄﻌﻪ ای ﺑﻪ ﻃﻮل چهارصد ﻣﺘﺮ را می توان آﺑﻴﺎری کرد. ﻣﺴﻴﺮ گذر دﺳﺘﮕﺎه در ﻳﻚ مدل آن به وسیله ی ﻛﺎﺑﻞ ﻓﻮﻻدی ﻛﻪ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی طمین زراعی ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه و در آن مکان ﻣﺤﻜﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در مدل دﻳﮕﺮ به وسیله ی ﺧﻮد ﺷﻴﻠﻨﮓ مشخص ﻣﻲ گردد.

ﻓﺸﺎر آﺑﭙﺎش مقدار توزیع آب را هدایت ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺳﺮﻋﺖ اراﺑﻪ ﺑﻪ سمت ﺟﻠﻮ، ارﺗﻔﺎع آب توزیع ﺷﺪه برروی خاک را ﺗﻨﻈﻴﻢ میکند و بیشترین میزان آن ۱۰ ﺗﺎ ۵۰ﻣﺘﺮ ﺑﺮﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ. لذا ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ با سرعت بیشتری ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ، ارﺗﻔﺎع آب توزیع ﺷﺪه اندک تر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. شیوه ی ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﻪ نوعی اﺳﺖ ﻛﻪ احتیاجی ﺑﻪ هدایت ﻧﺪارد و در آخر ﻫﺮ پروسه از آﺑﻴﺎری ﺑﻪ شکل اتوماتیک ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد.

برای اطلاعات بیشتر به بخش ششم مراجعه کنید.

جهت مشاهده محصولات به صفحه اصلی مراجعه کنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید