اتصالات, اخبار, پاشنده, تجهیزات کشاورزی

با سیستم های آبیاری آشنا شوید(بخش چهارم)

آبیاری

سیستم های آﺑﻴﺎری ﺑﺎرانی ﺛﺎﺑﺖ

در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ حد لازم ﺑﺎل آﺑﻴﺎری و آﺑﭙﺎش ﺑﺮروی زﻣﻴﻦ وﺟﻮد دارد و تحتیاجی ﺑﻪ منتقل کردن آن ها جهت آﺑﻴﺎری ﻧﻴﺴﺖ. اﻳﻦ سیستم ها اقسام گوناگونی دارﻧﺪ ﻛﻪ اصلی ترین آنها شامل :

ﺑﺎل های آﺑﻴﺎری ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ

در این ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﺑﺎل ها ﺑﺮروی زﻣﻴﻦ مستقر هستند و ﺗﺎ هنگامی ﻛﻪ ﺑﻪ آﺑﻴﺎری احتیاج ﺑﺎﺷﺪ. در مکان ﺧﻮد پایدار ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ جهت کشاورزی که قصد دارید جوانه زدن در آن به سرعت رخ دهد، کاربرد دارد، بعد از آن ﺳﻴﺴﺘﻢ جمع می گردد و روند آﺑﻴﺎری ﺑﺎ شیوه ی دﻳﮕﺮی مثل ﺷﻴﺎری صورت ﻣﻲ گیرد.
در برخی کشت ها مثل ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﻲ ﺗﺎ محصول برداری ﺳﻴﺴﺘﻢ کارایی دارد، از ایرادات اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ مخارج انسانی هنگفت آن جهت ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﻛﺮدن ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ، میزان افزون ﻟﻮﻟﻪ و آﺑﭙﺎش است. از مزایای ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ قابلیت عوض کردن شیوه ی آﺑﻴﺎری ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ سختی وﺟﻮد دارد.

آبیاری

ﺑﺎل های آﺑﻴﺎری دایمی زیرزمینی

در این شیوه، همه ی ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ در ﻋﻤﻖ ۴۰ ﺗﺎ ۷۰ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮی درزﻳﺮ ﺧﺎک نصب ﻣﻲ گردند و فقط ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎی آﺑﭙﺎش از ﺳﻄﺢ زمین خارج اﺳﺖ. اﻳﻦ روش ﻣتﻨﺎﺳﺐ باغ های ﻣﻴﻮه اﺳﺖ ﻛﻪ درﺧﺖ چند ﺳﺎل در مکان ﺧﻮد برجای ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ازنظر صرفه جویی ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﻲ ﮔﺮدد. در برخی وضعیت ها از آﺑﭙﺎش های ﺑﺰرگ در فاصله های ۲۵ ﺗﺎ ۵۰ ﻣﺘﺮ استفاده می شود و آﺑﭙﺎش ها در ﻃﻮل ﺑﺎل آﺑﻴﺎری منتقل ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ (ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻴﺎری ﺑﺎراﻧﻲ آﺑﭙﺎش ﻣﺘﺤﺮک). در اﻳﻦ وضعیت ﺑﻪ علت ﺷﻌﺎع بسیار ﭘﺎﺷﺶ آﺑﭙﺎش از ﺗﻌﺪاد ﺑﺎل های آﺑﻴﺎری و آﺑﭙﺎش لازم کم میشود و لذا از مخارج ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری نخست ﺑﻪ میزان بسیاری کاسته ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﻪ شکل ﻛﻠﻲ سیستم های ﺛﺎﺑﺖ جهت ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ ﻛﻪ فواصل آﺑﻴﺎری در آن ها اندک اﺳﺖ و ﻳﺎ در وضعیتی ﻛﻪ قصد داشته باشیم از آﺑﻴﺎری ﺑﺎراﻧﻲ جهت ﺧﻨﻚ ﻛﺮدن ﮔﻴﺎه و ﻳﺎ پیشگیری از ﻳﺦ زدﮔﻲ بهره ببریم، استفاده ی فراوانی دارد اما سیستم های ﺛﺎﺑﺖ آﺑﭙﺎش ﻣﺘﺤﺮک در اقسام زراعت ها مصرف دارد. گنجایش اﻳﻦ سیستم ها میان ۵% ﺗﺎ ۱۰% اندک تر از سیستم های دﻳﮕﺮ اﺳﺖ، به دلیل اینکه جهت عوض کردن ﺑﺎل های آﺑﻴﺎری موقعی نیاز ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

برای اطلاعات بیشتر به بخش پنجم مراجعه کنید.

جهت مشاهده محصولات به صفحه اصلی مراجعه کنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید