اتصالات, اخبار, پاشنده, تجهیزات کشاورزی

با سیستم های آبیاری آشنا شوید(بخش سوم)

آبیاری

آﺑﻴﺎری ﺑﺎرانی تفنگی

در سیستم های آﺑﻴﺎری ﺑﺎرانی ﺗﻔﻨﮕﻲ از آﺑﭙﺎش هایی ﻛﻪ ﺑﻪ آﺑﭙﺎش ﺗﻔﻨﮕﻲ معروف هستند، بهره برده ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ مدل آﺑﭙﺎش ها ﺑﺎ دﻫﺎﻧﻪای ﺑﻪ ضخامت ۱۶ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻳﺎ افزون تر ﻛﻪ اﻏﻠﺐبیشتر ﺑﺮروی ﻳﻚ ﻏﻠﺘﻚ ﻳﺎ اراﺑﻪ ﭼﺮخ دار ﻧﺼﺐکارگزاری ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ، ﺑﺎ ردیف های گوناگون ﻳﺎ فواصل گوناگون میان گیاه ها و بلندی آن ها سازگار ﺷﻮﻧﺪ.

آبیاری
مدل آبپاش های ﺗﻔﻨﮕﻲ خیلی بادوام ﺑﻮده و در بربر  ﻧﻴﺮوﻫﺎی که در اثر ﻓﺸﺎر ﻛﺎر بسیار استقامت ﻛﺎﻓﻲلازم را دارﻧﺪ. آبپاش های ﺗﻔﻨﮕﻲ بر طبق ﭼﺮﺧﺶ ﺑﻪ دو گونه جداسازی می گردد:

آﺑﭙﺎش ﺗﻔﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﺑﺎزوی ﻣﺘﺤﺮک

اﻳﻦ مدل آبپاش ها مثل آﺑﭙﺎش های ﻛﻮﭼﻚ عمل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. در اﻳﻦ روش آﺑﭙﺎش ﺗﻔﻨﮕﻲ از طریق ﻗﺎﺷﻘﻚ ﻣﺘﺤﺮﻛﻲ ﻛﻪ در اﻧﺘﻬﺎی ﺑﺎزوی ﻣﺘﺤﺮک جای دارد ﻣﻲ ﭼﺮﺧﺪ. میان دو ﺗﺎ پنج دﻗﻴﻘﻪ زمان می برد ﺗﺎ آﺑﭙﺎش ﺗﻔﻨﮕﻲ ﻳﻚ ﭼﺮﺧﺶ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ. آب پاش های ﺗﻔﻨﮕﻲ ﻗﻄﺎﻋﻲ ﻛﻪ فقط بخش از ﻳﻚ داﻳﺮه حقیقی در عقب ﻣﺎﺷﻴﻦ را آﺑﻴﺎری ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ معمول تر از آﺑﭙﺎش های ﺗﻔﻨﮕﻲ ﺑﺎ داﻳﺮه تمام آﺑﻴﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ به دلیل اینکه همواره ﻣﺎﺷﻴﻦ برروی ﻳﻚ گدر ﺧﺸﻚ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. موضع های ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎی آﺑﭙﺎش های ﺗﻔﻨﮕﻲ ﻗﺎﺑﻞیت ﺗﻨﻈﻴﻢ شدن دارند و ﻗﻮس آﺑﻴﺎری ﺑﻪ حد موردنظر ﺗﻨﻈﻴﻢ می گردد. به عنوان مثال می شود ﻳﻚ ﻗﻮس ۲۷۰ درﺟﻪای را آﺑﻴﺎری کرد. همین طور ﺳﺮﻋﺖ بازگشت آﺑﭙﺎش ﺗﻔﻨﮕﻲ ﺑﻪ آغاز ﻗﻄﺎع هم ﻗﺎﺑلیت ﺗﻨﻈﻴﻢ را دارد.

آﺑﭙﺎش ﺗﻔﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﺗﻮرﺑﻴﻦ آبی

اﻳﻦ مدل آﺑﭙﺎش ﺗﻔﻨﮕﻲ در ظاهر  همانند مدل ﺑﺎزوی ﻣﺘﺤﺮک اﺳﺖ ولی تحرک آن ﻧﺮﻣﺘﺮ از ۱ ﺳﺮی حرکت های ﺿﺮﺑﻪ ای برقآسا اﺳﺖ. آﺑﭙﺎش ﺗﻔﻨﮕﻲ ﺗﻮرﺑﻴﻨﻲ را ﻣﻲ شود جهت آﺑﻴﺎری ﺑﻪ شکل ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻨﺪی هم ﻣﻮرد کاربرد ﻗﺮار داد. در اﻳﻦ آﺑﭙﺎش های ﺗﻔﻨﮕﻲ دو مدل ﻓﻮاره کارگزاری ﻣﻲ گردد، ﻳﻜﻲ ﻓﻮاره ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ روزﻧﻪ درونی آنها ﻣﺨﺮوﻃﻲ اﺳﺖ و آن یکی ﻓﻮاره ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ روزﻧﻪ درونی آن ها ﺣﻠﻘﻮی اﺳﺖ. ﻓﻮاره ﻫﺎی ﻣﺨﺮوﻃﻲ سیال را به صورت متناسب تری توزیع ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و اندک تر در معرض وزش ﺑﺎد  ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮند و فواصل پرش آن ها فراوان تر از ﺣﻠﻘﻮی اﺳﺖ. ولی ﻓﻮاره ﻫﺎی ﺣﻠﻘﻮی در ﻓﺸﺎر آب اندک مناسب تر آب را توزیع ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ مسئله در فراورده های ﻇﺮﻳﻒ و ﺑﺎ بادوام اندک خیلی اهمیت دارد. سایز اقسام ﻓﻮاره ﻫﺎ (ضخامت درونی روزﻧﻪ) میان ۱۵ ﺗﺎ ۱۵۰ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. زاوﻳﻪ پرش آب در قیاس با اﻓﻖ در آﺑﭙﺎش های ﺗﻔﻨﮕﻲ میان ۱۵ﺗﺎ ۲۷ درﺟﻪ اﺳﺖ. در وضعیتی ﻛﻪ ﻓﺸﺎر عملکرد متناسب ﺑﺎﺷﺪ برگزیدن زاوﻳﻪ ﺑﺴﺘﻪ مناسب تر اﺳﺖ زیرا اﻟﮕﻮی مرطوب ﺷﺪه ﺑﺎراﻧﻲ اندکتر در معرض وزش ﺑﺎد ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد. ﻫﺮ نوع تنش در ﻓﻮران آب، فواصل ﭘﺮﺗﺎب را کم ﻣﻲ کند. اﻳﻦ تنش در اثر ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﺎمتناسب ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ، تغییرهایﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ در حد ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ و زﺑﺮی بخش درونی آن ها قادر است ﺑﺎﺷﺪ. در حال حاضر در ﻓﻮاره آﺑﭙﺎش های ﺗﻔﻨﮕﻲ ﭘﺮه ﻫﺎﻳﻲ کارگزاری ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ گذر بیرون رفتن آب از ﻓﻮاره را هدایت میکند و از به وجود آمدن تنش پیشگیری ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ سیستم ها ﺳﺮﻋﺖ توزیع بسیار و ﻗﻄﺮه ﻫﺎی درﺷﺖ آب ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ باعث ﻓﺸﺮده سازی ﺳﻄﺢ زمین و شدت دادن به موضوع ﻫﺮز آب ﻣﻲﺷﻮمی گردد. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ علت اﻳﻦ سیستم ها اغلب جهت ﺧﺎﻛﻬﺎزمین هایی با خاک ﺳﺒﻚ ﺑﺎ تسریع رسوخ فراوان و ﮔﻴﺎه های  زراﻋﻲ تقرباً ﺑﺎﻟﻎ ﻛﻪ فقط احتیاج ﺑﻪ آﺑﻴﺎری ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ دارﻧﺪ متناسب است.

ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻴﺎری ﺑﺎرانی ﭘﻴﻜﺎنی

مدل دﻳﮕﺮ از این ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺮﺧﺎن ﻳﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻴﻜﺎﻧﻲ است. بخش اﺻﻠﻲ اﻳﻦ شیوه شامل ﻳﻚ دﻛﻞ ﻟﻮﻟﻪ ای به اندازه ی ﺣﺪاﻛﺜﺮ ۸۰ﻣﺘﺮ است ﻛﻪ برروی آن سوراخ هایی ﺑﻪ ضخامت ۴ ﺗﺎ ۸ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ تجهیز شده است و آب را ﺑﻪ شکل یکدست توزیع می گردد. اﻳﻦ سیستم ﻛﻪ ﺑﺮروی اراﺑﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ قدرت ﻳﻚ ﻣﻮﺗﻮر داخل ﺳﻮز ﻳﺎ ﻳﻚ ﺗﺮاﻛﺘﻮر به جریان درمی آید. ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﭼﺮﺧﺎن ﺑﺎ ﻓﺸﺎری برابر ۵ ﺗﺎ ۶ اﺗﻤﺴﻔﺮ و ﺑﺎ ﺑﺪه ۴۰ ﺗﺎ ۷۵ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ عمل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﺮ گردش ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ مسافت ۱/۲ ﻫﻜﺘﺎر آﺑﻴﺎری می گردد و مقدار توزیع آب غالباً اندک و تقریباً ۷ ﺗﺎ ۱۰ ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ﺑﺮﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ. در اﻳﻦ شیوه ﺑﺎ درنظر گرفتن مقدار توزیع آب غالباً ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی ۵۰ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ آب ۵ ﺗﺎ ۷ دﻗﻴﻘﻪ زمان می برد. به غیر از توضیحاتی ﻛﻪ درباره ی مابقی سیستم ها ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ در آﺑﻴﺎری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﭼﺮﺧﺎن ﭘﻴﻜﺎﻧﻲ ﺑﺎیستی ﺑﻪ موارد زﻳﺮ دقت کنید:

  • ﻣﻮﻗﻊ اﻧﺘﻘﺎل دﺳﺘﮕﺎه از ﻳﻚ ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ دﻳﮕﺮ ﻟﺰومی ﻧﺪارد ﻟﻮﻟﻪ‌ﻫﺎ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ.
  • ﻣﻮﻗﻊ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎیی ﻣﺎﺷﻴﻦ روی اراضی ﺷﻴﺒﺪار ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ دﺳﺘﮕﺎه در ﺟﻬﺖ ﺷﻴﺐ ﺣﺮﻛﺖ داده ﺷﻮد ﺗﺎ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺷﻴﺐ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

برای اطلاعات بیشتر به بخش چهارم مراجعه کنید.

جهت مشاهده محصولات به صفحه اصلی مراجعه کنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید