اتصالات, اخبار, پاشنده, تجهیزات کشاورزی

با سیستم های آبیاری آشنا شوید(بخش دوم)

آبیاری

آﺑﻴﺎری ﺑﺎراﻧﻲ ﻛﺸﺶ اﻧﺘﻬﺎیی

اﻳﻦ شیوه همانند ﺳﻴﺴﺘم های ﻣﺘﺤﺮک دﺳﺘﻲ ﺑﻮده ﺑﺎ اﻳﻦ تمایز ﻛﻪ ﺑﺎل های آﺑﻴﺎری حاوی اﺗﺼﺎل ﺳﺨﺖ ﺑﻮده و از همدیگر سوا نمی گردند و در تغییر مکان، ﺑﺎل های آﺑﻴﺎری ﺑﻪ شکل یکپارچه جابه جا ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. به این مقصود پیشنهاد می شود ﻛﻪ ﻟﻮﻟﻪ اﺻﻠﻲ در اﻳﻦ روش در میان زﻣﻴﻦ پیشبینی ﺷﻮد ﺗﺎ جهت تغییر مکان ﺑﺎل های آﺑﻴﺎری احتیاج ﺑﻪ زمان زﻳﺎدی ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﻳﻚ ﺗﺮاﻛﺘﻮر ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ آسانی چهار ﻣﺘﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎل آﺑﻴﺎری را قادر است منتقل شود.
اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ در اراضی با مسافت کم و ﻳﺎ ناﻣﻨﻈﻢ و هم زمین های ناهموار استفاده ﻧﻤﻲ گردد، مخارج اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮان تر از ﺳﻴﺴﺘم های ﻣﺘﺤﺮک دﺳﺘﻲ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ فقط در کاشت ﻳﻮﻧﺠﻪ و ﻏﻼت ﺗﺎ پیش از ﺑﻪ ﺳﺎﻗﻪ رسیدن ﮔﻴﺎه و هم در چمنکاری ها استفاده دارد.

آبیاری

آﺑﻴﺎری ﺑﺎرانی آبﻔﺸﺎن ﻏﻠﺘﺎن

اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ همانند مدل ﻣﺘﺤﺮک دﺳﺘﻲ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻳﻦ تمایز ﻛﻪ اﺗﺼﺎل دهنده ها در ﺑﺎل های آبدهی از گونه ی ﺳﺨﺖ ﺑﻮده و ﺑﺮروی ﭼﺮخ های ﺑﺎ ضخامت ۱۵۰ ﺗﺎ ۲۰۰ ﺳﺎﻧﺘﻲ متر جای گذاری ﺷﺪه اﻧﺪ. ﭼﺮخ ها امکان دارد در جای ﻏﻴﺮ اﺗﺼﺎل دهنده ها هم ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. منتقل کردن ﺑﺎل های آﺑﻴﺎری به وسیله ی ۱ ﻳﺎ تعدادی ﻣﻮﺗﻮر ﻛﻪ در مرکز ﻳﺎ در ۲ﺳﺮ اﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﻗﺮار دارد، گرداگرد ﻣﺤﻮر ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮروی ﭼﺮخ ها ﺻﻮرت می گیرد.
اﻳﻦ شیوه جهت اراضی هموار و حاوی اندازه ی ﻣﻨﻈﻢ ﻣﺴﺘﻄﻴﻠﻲ و در کشاورزی ﻏﻴﺮ ردﻳﻔﻲ مثل ﻏﻼت و ﮔﻨﺪم برگزیده می گردد. چنانچه جهت گیاه هایی مثل ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ و ﻳﺎ زمین های ﺷﻴﺒﺪار کاربرد دارد ﺑﺎﻳستی ﻃﻮل ﺑﺎل آﺑﻴﺎری از چهارصد ﻣﺘﺮ افزون تر نشود. ﻗﻄﻌه های ﺑﺎل آﺑﻴﺎری بیشتر دوازده ﻣﺘﺮی اﺳﺖ و چنانچه ﭼﺮخ در مرکز ﻟﻮﻟﻪ قرار گیرد آﺑﭙﺎش ﺑﺮروی ﻳﻚ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﻮﺗﺎه کارگزاری و مکان آن در ﻳﻜﻲ از ۲ اﻧﺘﻬﺎی ﻟﻮﻟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در زمان بهره بردن از اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻳستی دقت شود ﻛﻪ ﺷﻌﺎع ﭼﺮخ های ﺑﺎل آﺑﻴﺎری از بلندی ﮔﻴﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
جهت متصل کردن ﺑﺎل آﺑﻴﺎری ﺑﻪ ﺷﻴﺮ آﺑﮕﻴﺮ، از اﺗﺼﺎل دهنده ها ﺧﺮﻃﻮﻣﻲ بهره برده می شود ﺗﺎ تغییر مکان آن راحت ﺑﺎﺷﺪ. ضخامت ﺑﺎل های آﺑﻴﺎری هم جهت ﻃﻮلهای اﺳﺘﺎﻧﺪارد (ﺗﺎ چهارصد ﻣﺘﺮ) تقریباً۱۰۰ ﺗﺎ ۱۲۵ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ.

آﺑﻴﺎری ﺑﺎرانی ﺑﺎل ﻣﺘﺤﺮک

اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ مثل ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻔﺸﺎن ﻏﻠﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ تمایز ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮد ﺑﺎل آﺑﻴﺎری گرداگرد چرخ ها ﻧﺒﻮده چه بسا ﺷﺎسی هایی به صورت A تجهیز شده ﺑﻪ ﭼﺮخ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎل آﺑﻴﺎری در راس آن ها جای دارد. ﺑﺎل آﺑﻴﺎری تقریباً۱/۵ ﻣﺘﺮ راس ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ جای دارد و فواصل ﭼﺮخ ها از همدیگر پانزده ﻣﺘﺮ است و آﺑﭙﺎش های ﺗﻔﻨﮕﻲ ﺑﺮروی ﻟﻮﻟﻪ تجهیز شده اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ چنانچه ﻃﻮل ﻟﻮﻟﻪ چهارصد ﻣﺘﺮ ﺑﻪ صورت اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻄﺢ آﺑﻴﺎری در ﻫﺮ سری تقریباً ۲ ﻫﻜﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. زیرا مقدار توزیع آب از آﺑﭙﺎش ها وافر اﺳﺖ (تقریباً ۱۳ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺮﺳﺎﻋﺖ) به این نظر اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ اغلب جهت زمین های ﺷﻨﻲ و ﺳﺒﻚ متناسب است.

برای اطلاعات بیشتر به بخش سوم مراجعه کنید.

جهت مشاهده محصولات به صفحه اصلی مراجعه کنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید