اخبار, پاشنده

الزامات آبیاری در سیستم آبیاری قطره ای(بخش دوم)

آبیاری قطره ای

نیاز گیاه به آب

در محاسبات نیاز آبی برای آبیاری اگر نیاز آبی گیاه زراعی کم برآورد شود، ریشه گیاه برای دسترسی به آب به مجرای خروجی نوار نفوذ کرده و باعث مسدود شدن آن خواهد شد. بنابراین همیشه باید محیط اطراف ریشه رطوبت کافی داشه باشد و نیاز آبی گیاه تامین شود.

در پایان عملیات تزریق کود و سم، آب را سریع قطع نکنید

بعد از پابان عملیات تزریق کود و سموم در سیستم آبیاری، باید سیستم مدت مناسبی فعال باشد تا باقیمانده مواد تزریق شده از طریق آب خالص کاملاً حل و دفع شود.

میزان فشار آب

فشار کاری ایده آل جهت بهره برداری از نوارهای آبیاری تیپ ۰.۶ اتمسفر می باشد که در صورت رعایت نکردن فشار ایده آل، آبدهی روزنه ها از مقدار اسمی تغییر می نماید. حداقل فشار کاری ۰.۴ اتمسفر و حداکثر فشار کاری ۱ اتمسفر برای نوار آبیاری تیپ می باشد. به همین دلیل فشار سیستم در طول فصل بهره برداری باید در محدوده تعریف شده باشد.

نحوه نگه داری و مراقبت از نوار تیپ

برای جلوگیری از رشد علف های هرز بهتر است که از سموم علف کش استفاده شود و کارگران وجین کار از کاربرد اشیا نوک تیز برای وجین استفاده نکنند.

آبیاری مزارع

نوار تیپ در پایان فصل کشت

بعد از پایان دوره بهره برداری، باید نوارهای تیپ از سطح مزرعه جمع آوری شود تا باعث آلودگی مزرعه نگردد.

در پایان کار نوار را از زیر خاک خشک جمع نکنید

اگر نوار آبیاری تیپ در زیر خاک نصب شده، برای آسان و راحت جمع آوری کردن نوار، بهتر است مزرعه یک نوبت آبیاری محدود شده تا خاک روی نوار نیمه مرطوب و نرم شود.

پهن کردن نوارهای آبیاری در طول مناسب

پهن کردن نوارهای آبیاری در طول کوتاه باعث بالا رفتن هزینه طرح به دلیل افزایش تعداد اتصالات و افزایش متراژ لوله های آبده می شود. پهن کردن نوارهای آبیاری در طول های زیاد نیز باعث کاهش یکنواختی آبیاری و در نهایت کاهش عملکرد محصول می شود. طول مجاز پهن کردن نوار تیپ بر حسب شیب زمین و نوع نوار به وسیله گروه رساکالا محاسبه و در جدول زیر بیان شده است.

جدول آبیاری

نوشته های مشابه

1 دیدگاه در “الزامات آبیاری در سیستم آبیاری قطره ای(بخش دوم)

دیدگاهتان را بنویسید