اخبار, لوله

چگونگی نصب لوله ها و متعلقات(بخش دوم)

نصب لوله و متعلقات

نصب کردن شیرآلات و متعلقات لوله ها

اگر اتصال شیرآلاتی که برای نصب درخط لوله پلی‌اتیلن در نظر گرفته شده از نوع فلنجی باشد، نصب این نوع شیرآلات عیناً مانند نصب شیرآلات در خطوط لوله فشاری دیگر می باشد. درصورتی که اتصال این شیرآلات ازنوع دیگری باشد درآن صورت میتوان از تبدیل پلی‌اتیلنی که این اتصال را تبدیل به اتصال فلنجی می کند استفاده کرد.

پشت بند و مهار بتنی

پشت بندها و مهارهای بتنی خطوط لوله پلی‌اتیلن فشاری، کاملاً مانند پشتبندهای دیگر خطوط لوله فشاری است.

خاکریزی برای لوله

خاکریزی مقدماتی بر روی لوله های نصب شده

قبل از آن که آزمایش هیدرواستاتیک خطوط لوله نصب شده آغاز شود، لازم است اطراف و روی لوله به وسیله خاک مناسب پر شود و متراکم گردد، تا خط لوله در جای خود ثابت مانده و بر اثر فشار داخلی ضمن انجام آزمایشات، از جای خود تکان نخورد. نظر بر اینکه هنگام آزمایش هیدرواستاتیک خط لوله لازم است تمام اتصالات درمحل شیرآلات و متعلقات قابل دیدن باشند تا درصورت نشت آب از آن بتوان محل نشت را به راحتی پیدا کرد.

به همین جهت خاکریزی قبل از انجام آزمایش هیدرواستاتیک باید طوری صورت گیرد که اتصال ها و متعلقات و شیرآلات قابل دیدن باشند. خاکریزی که به این شکل انجام گرفته است را خاکریزی مقدماتی می نامند.

پیمانکار وظیفه دارد قبل از عمل خاک ریزی مقدماتی، محل تمام اتصال ها، متعلقات و شیرآلاتی را به مهندس مشاور بگوید تا مهندس مشاور با در نظر گرفتن آن و توجه ویژه به نوع اتصال ها، شیرآلات و متعلقات، قسمت های بازخط لوله راکه اجازه میدهد زیر پوشش خاکریزی مقدماتی قرارگیرند، مشخص کند و به پیمانکار اعلام کند. مهندس مشاور این قسمت ها را به نحوی مشخص می کند، که بدنه هر شاخه لوله در زیرخاک ریز مقدماتی قرار گرفته، اما اتصال های آن از خاکریز مقدماتی بیرون باشد.
درخاکریزی مقدماتی، نیاز است نکته های مربوط به نوع بسترسازی که برای خط لوله عملیات موضوع پیمان تعیین شده است، دقت شود.

نوشته های مشابه

1 دیدگاه در “چگونگی نصب لوله ها و متعلقات(بخش دوم)

دیدگاهتان را بنویسید