آبیاری

با سیستم های آبیاری آشنا شوید(بخش پنجم)

مابقی سیستم های آﺑﻴﺎری ﺑﺎرانی ﺳﺎﻛﻦ اﻳﻦ سیستم ها ﻛﻪ حاوی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ‌ ﻫﺎی سوراخ دار، ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﭙﺎش ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ‌ ﻫﺎی ﺷﻴﻠﻨﮕﻲ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻏﻲ است ﺑﻪ...

ادامه مطلب

آبیاری

با سیستم های آبیاری آشنا شوید(بخش چهارم)

سیستم های آﺑﻴﺎری ﺑﺎرانی ﺛﺎﺑﺖ در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ حد لازم ﺑﺎل آﺑﻴﺎری و آﺑﭙﺎش ﺑﺮروی زﻣﻴﻦ وﺟﻮد دارد و تحتیاجی ﺑﻪ منتقل کردن آن ها جهت آﺑﻴﺎری ...

ادامه مطلب

آبیاری

با سیستم های آبیاری آشنا شوید(بخش سوم)

آﺑﻴﺎری ﺑﺎرانی تفنگی در سیستم های آﺑﻴﺎری ﺑﺎرانی ﺗﻔﻨﮕﻲ از آﺑﭙﺎش هایی ﻛﻪ ﺑﻪ آﺑﭙﺎش ﺗﻔﻨﮕﻲ معروف هستند، بهره برده ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ مدل آﺑﭙﺎش ها ﺑ...

ادامه مطلب

آبیاری

با سیستم های آبیاری آشنا شوید(بخش دوم)

آﺑﻴﺎری ﺑﺎراﻧﻲ ﻛﺸﺶ اﻧﺘﻬﺎیی اﻳﻦ شیوه همانند ﺳﻴﺴﺘم های ﻣﺘﺤﺮک دﺳﺘﻲ ﺑﻮده ﺑﺎ اﻳﻦ تمایز ﻛﻪ ﺑﺎل های آﺑﻴﺎری حاوی اﺗﺼﺎل ﺳﺨﺖ ﺑﻮده و از همدیگر سوا...

ادامه مطلب

آبیاری

با سیستم های آبیاری آشنا شوید(بخش اول)

ﺳﻴﺴﺘم های آﺑﻴﺎری ﺑﺎرانی ﺳﻴﺴﺘم های آﺑﻴﺎری ﺑﺎرانی ﺑﻪ ۲ دسته ی کلی ( ﻧﻤﻮدار ۱-۲ ) گروه بندی ﻣﻲ گردد: ﺳﻴﺴﺘم های آبیاری بارانی ﺳﺎﻛﻦ ...

ادامه مطلب

فیلتر کربنی

فیلتر کربنی چه مزایایی دارد و چگونه کار می کند؟

فیلترهای کربنی فیلترهای کربنی برای از بین بردن بوی نامطبوع،مواد آلی ، مزه، رنگ، کلرهای آزاد و COD و BOD بکار برده میشوند. کربنهای فعال...

ادامه مطلب

لوله پلی اتیلن در آبیاری کشاورزی

دلایل لزوم بکارگیری لوله پلی اتیلن در آبیاری کشاورزی

یک بحران بزرگ در کشور ما، بحران کمبود آب است. به همین علت برای بهبود شرایط و صرفه جویی در مصرف آب راهکارهای اجرایی تدبیر شده است. یکی ا...

ادامه مطلب

لوله پلی اتیلن کشاورزی

مزایا و کاربردهای لوله پلی اتیلن کشاورزی چیست؟

تاثیرات کاربرد لوله پلی اتیلن در کشاورزی از مزایای بکارگیری لوله های پلی اتیلن در کشاورزی میتوان موارد ذیل را نام برد: با جای ک...

ادامه مطلب

لوله آبیاری قطره ای

مشخصات لوله پلی اتیلن آبیاری قطره ای(بخش دوم)

همچنین این لوله ها به علت پوشش درونی صافی که دارند ، به مرور زمان مسدود نمیشوند و لجن و رسوبات در آنها به وجود نخواهند آمد. قیمت لول...

ادامه مطلب

لوله آبیاری بارانی

مشخصات لوله پلی اتیلن آبیاری قطره ای(بخش اول)

لوله های پلی اتیلنی برای آبیاری قطره ای: برای سیستمهای آبیاری قطره ای و بارانی، لوله های پلی اتیلنی ۱۶ میلیمتری بکار برده میشوند. ای...

ادامه مطلب