آبیاری

با سیستم های آبیاری آشنا شوید(بخش پنجم)

مابقی سیستم های آﺑﻴﺎری ﺑﺎرانی ﺳﺎﻛﻦ اﻳﻦ سیستم ها ﻛﻪ حاوی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ‌ ﻫﺎی سوراخ دار، ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﭙﺎش ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ‌ ﻫﺎی ﺷﻴﻠﻨﮕﻲ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻏﻲ است ﺑﻪ...

ادامه مطلب

آبیاری

با سیستم های آبیاری آشنا شوید(بخش چهارم)

سیستم های آﺑﻴﺎری ﺑﺎرانی ﺛﺎﺑﺖ در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ حد لازم ﺑﺎل آﺑﻴﺎری و آﺑﭙﺎش ﺑﺮروی زﻣﻴﻦ وﺟﻮد دارد و تحتیاجی ﺑﻪ منتقل کردن آن ها جهت آﺑﻴﺎری ...

ادامه مطلب

آبیاری

با سیستم های آبیاری آشنا شوید(بخش سوم)

آﺑﻴﺎری ﺑﺎرانی تفنگی در سیستم های آﺑﻴﺎری ﺑﺎرانی ﺗﻔﻨﮕﻲ از آﺑﭙﺎش هایی ﻛﻪ ﺑﻪ آﺑﭙﺎش ﺗﻔﻨﮕﻲ معروف هستند، بهره برده ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ مدل آﺑﭙﺎش ها ﺑ...

ادامه مطلب

آبیاری

با سیستم های آبیاری آشنا شوید(بخش دوم)

آﺑﻴﺎری ﺑﺎراﻧﻲ ﻛﺸﺶ اﻧﺘﻬﺎیی اﻳﻦ شیوه همانند ﺳﻴﺴﺘم های ﻣﺘﺤﺮک دﺳﺘﻲ ﺑﻮده ﺑﺎ اﻳﻦ تمایز ﻛﻪ ﺑﺎل های آﺑﻴﺎری حاوی اﺗﺼﺎل ﺳﺨﺖ ﺑﻮده و از همدیگر سوا...

ادامه مطلب

آبیاری

با سیستم های آبیاری آشنا شوید(بخش اول)

ﺳﻴﺴﺘم های آﺑﻴﺎری ﺑﺎرانی ﺳﻴﺴﺘم های آﺑﻴﺎری ﺑﺎرانی ﺑﻪ ۲ دسته ی کلی ( ﻧﻤﻮدار ۱-۲ ) گروه بندی ﻣﻲ گردد: ﺳﻴﺴﺘم های آبیاری بارانی ﺳﺎﻛﻦ ...

ادامه مطلب