اخبار, پاشنده

بیشترین برداشت محصول با آبیاری، چگونه؟!

بیشترین بازدهی آبیاری

زراعت های آبی علاوه بر اینکه از مزایای بارش های طبیعی استفاده می کنند. این مزیت را دارا می باشند که با استفاده از آب در مواقعی که گیاه شدیدا به آن نیاز دارد علاوه بر تامین رشد گیاه می توان کارایی سایر عملیات و نهاده های کشاورزی را افزایش داد. بالاترین مقدار تولید را میتوان از زراعت های آبی با استفاده از نهاده های زیاد به دست آورد. در ادامه این مطلب رساکالا عواملی را که باعث می شود بیشترین برداشت محصول را به وسیله آبیاری مناسب بدست آورید توضیح خواهد داد.

بهترین شرایط برای تولید محصول چیست؟

در بهترین شرایط محصول تولیدی در زراعت های دیم کمتر از نصف مقدار محصول در زراعت های آبی خواهد بود. باید سعی شود آبیاری اراضی با افزایش نهاده های کشاورزی نیز همراه باشد تا حداکثر بهره وری ار آب حاصل گردد.

محصول بیشتر با آبیاری قانونمند

افزایش محصول در اثر آبیاری قانونمند بوده و برای هر گیاه در هر شرایط آب و هوایی متفاوت است. کارایی آب در کم آبیاری ها بسیار زیادتر است. آبیاری زیاد سبب شسته شدن کودها و مواد غذایی خاک و کاهش اکسیژن در منطقه توسعه ریشه ها می شود. تعداد عوامل موثر بر توابع تولید نسبت به آب بسیار زیاد است و اگر بخواهیم آنها را ذکر کنیم میتوان گفت حداقل ۱۲ عامل در آن ها تاثیر گذار هستند که شامل موارد زیر می باشند:

 1. مقدار و دور آبیاری
 2. زمان آبیاری در رابطه با مرحله رشد گیاه
 3. بافت خاک
 4. حاصلخیزی خاک
 5. کیفیت آب
 6. روش آبیاری
 7. یکنواختی توزیع آب
 8. تراکم بوته های گیاه
 9. آب و هوا
 10. حفاظت گیاه
 11. زمان کشت و زمان برداشت
 12. مراحل رشد که شامل مرحله رویش، مرحله گل دهی و مرحله رسیدن دانه ها می باشد.

با داشتن یک حجم ثابت آب به طوری که آب به طور مساوی در تمام مراحل رشد تقسیم شود، گیاه بالاترین محصول را خواهد داد. گیاهان مختلف در مراحل گوناگون رشد خود حساسیت های مختلفی در برابر آب نشان می دهند. به طوری که اگر گیاه در مرحله رویشی و رشد شاخ و برگ با کمبود آب رو به رو شود قسمت هوایی کوچکی باقی می ماند، ولی گسترش ریشه نسبت به گیاهی که آبیاری کامل شده بیشتر خواهد بود. به دلیل اینکه ریشه گیاه برای دریافت آب نیاز به منطقه بیشتر و وسیع تری دارد. کوچک شدن قسمت هوایی و به خصوص سطح برگها و گسترش زیادتر منطقه ریشه ها را اصطلاحا سخت شدن گیاه گویند که خود نوعی مقابله با کم آبی است.

آبیاری و برداشت محصول

عوامل موثر در رشد گیاه و تولید محصول

آبیاری بدون دیگر نهاده های کشاورزی و یا در نظر نگرفتن عوامل دیگر مفید نخواهد بود و تنها هنگامی می توان از آبیاری بهره گرفت که سایر عوامل نیز مورد توجه قرار گرفته شوند. رشد گیاه و تولید محصول به شدت تحت تاثیر عواملی مانند دمای هوا، تابش خورشید، قابلیت تبخیر و دامنه تغییرات درجه حرارت می باشد. هر گیاه زراعی برای اینکه رشد خود را به پایان برساند و به محصول برسد در دوره رشد به مقدار مشخصی واحد حرارتی یا درجه گرما نیاز دارد و زمانی که شرایط از نظر دمایی خوب و مناسب باشد، در عمل میتوان از یک زمین که تحت آبیاری قرار دارد ۲ الی ۳ بار محصول برداشت کرد.

انواع کودهای شیمیایی که اغلب در کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرند ازت (N) فسفر (P) و پتاس (K) می باشند که کارایی آنها وابسته به مقدار آب آبیاری می باشد. تراکم بوته در هکتار و استقرار آنها در زمین نیز از عوامل موثر دیگر در میزان تولید در اراضی آب موثر است . مقدار محصول تولیدی از هر واحد زمین با زیاد شدن تراکم بوته ها تا حدودی زیاد شده و  هرچه تراکم بوته ها افزایش یابد محصول ثابت مانده و یا اینکه ممکن است کاهش پیدا کند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید