اتصالات, اخبار, پاشنده

انواع آبیاری بارانی و عملکرد آنها

آبیاری

آبیاری بارانی ثابت

در این روش بال های آبیاری به ۲ صورت ممکن است قرار گیرند.به این صورت که ممکن است در ابتدای رشد گیاهان روی زمین تعبیه شوند و بعد از اینکه گیاهان به اندازه کافی رشد کردند جمع شوند و یا به صورت ثابت در در زیر زمین قرار گیرند.در روش آبیاری بارانی آبپاش و بال آبیاری به اندازه کافی وجود دارد و به همین دلیل نیازی به جا به جا کردن بال ها و آبپاش ها نیست.

آبیاری بارانی نیمه ثابت

در روش آبیاری بارانی نیمه ثابت،آبیاری توسط شیرهای خودکار که روی بال ها تعبیه شده اند صورت میگیرد. بال ها نیز زیر زمین قرار گرفته و آبپاشهایی که روی بال ها قرار دارند در هنگام آبیاری جا به جا میشوند تا آبیاری به طور کامل صورت پذیرد.

آبیاری بارانی با جابجایی متناوب

در روش آبیاری بارانی با جا به جایی متناوب، آبپاش ها روی بال ثابت هستند و بال های آبیاری بعد از انجام هر آبیاری از لوله اصلی جدا میشوند سپس جا به جا شده و به محل آبیاری بعدی انتقال می یابند.این جا به جایی بال ها به ۳ روش انجام میگیرد که در ادامه آن ها را توضیح خواهیم داد.

سیستم آبیاری بارانی با جا به جایی دستی 

در این روش آبیاری،لوله های آبیاری همیشه ثابت هستند اما بال های آبیاری همراه با آبپاش هایی که روی آنها تعبیه شده است، بعد از انجام هر آبیاری به وسیله دست جا به جا میشوند.

آبیاری گیاهان
سیستم آبیاری بارانی قطره‌ای کوچک

در روش آبیاری بارانی قطره ای کوچک، بال های آبیاری همراه با لوله هایی به دور یک قرقره پیچیده شده اند، که در فاصله های تعیین شده روی لو له اصلی قرار میگیرند.آبپاش ها نیز در انتهای هرکدام از  لوله  قرار دارند.در آغاز آبیاری آبپاش ها به وسیله ارابه کوچکی که به آنها وصل است به انتهای زمین مورد نظر برده میشوند و که در این حالت قرقره به صورت کامل باز خواهد شد.

آبیاری بارانی آبفشان غلتان

در روش آبیاری بارانی آبفشان غلتان مجموعه یک بال برای آبیاری روی چرخهایی که فلزی هستند قرار میگیرد و تمام مجموعه دارای یک موتور بنزینی است. تنها تفاوت این روش با آبیاری بارانی با جا به جایی دستی در همین نکته ذکر شده است.

سیستم آبیاری بارانی با جابجایی مداوم

روش آبیاری بارانی با جا به جایی مداوم خود شامل سه روش دیگر است که در ادامه به توضیح نحوه عملکرد آنها میپردازیم.این سه روش شامل آبیاری بارانی آبفشان دوار، آبیاری بارانی آبفشان خطی و آبیاری بارانی آبفشان قرقره‌ای میباشد.به طور کلی میتوان گفت در این روش بال های ۀبیاری در هنگام آبیاری به صورت دائم و مداوم در حال حرکت هستند.

سیستم آبیاری بارانی آبفشان دوار

در این روش ، بال آبیاری شامل یک سازه بزرگ فلزی است که به وسیله برجکهایی در ارتفاع بلندتر از گیاه قرار گرفته و حول نقطه مرکزی که در همان نقطه اتصال بال به لوله اصلی است به صورت دایره ای میچرخد. در این روش به دلیل حرکت دورانی بال، آبیاری مزارع به صورت دایره‌ای شکل انجام میشود.

سیستم آبیاری بارانی آبفشان خطی

عملکرد این روش مانند سیستم آبیاری بارانی آبفشان دوار میباشد و تنها تفاوت آن این است که خط لوله اصلی در کنار زمین تعبیه شده است و بل آبیاری در کنار آن یک حرکت رفت و برگشتی را انجام میدهد.

سیستم آبیاری بارانی آبفشان قرقره‌ای

در این روش بال آبیاری شامل یک لوله است که از یک طرف به دور یک قرقره بزرگ پیچیده شده و از طرف دیگر به ارابه بزرگی که آبپاش روی آن قرار گرفته متصل می‌شود. در ابتدای آبیاری ، معمولا قرقره و ارابه را کنار زمین و جایی که شیر آب از لوله اصلی وجود دارد میبرند سپس قرقره را به شیر آب وصل میکنند و ارابه را به وسیله تراکتور کشیده و به انتهای زمین انتقال می‌دهند.این عمل باعث میشود لوله از دور قرقره باز ‌شود. با برقرار شدن جریان لوله به وسیله موتور، شیلنگ دور قرقره جمع می‌شود و ارابه را به طرف قرقره می‌کشد و حرکت کردن ارابه از انتهای زمین به طرف قرقره باعث آبیاری عرض زمین میشود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید